• ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
  • ΝΕΑ
  • ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

Σύμβαση Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη - Quiz Beautiful

12 Απριλίου, 2022

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Αυτή η «Σύμβαση Άδειας Τελικού Χρήστη» (εφεξής ως «Σύμβαση») διέπει τις σχέσεις μεταξύ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου, που εδρεύει και είναι εγγεγραμμένη στην οδό Αγ. Λαζάρου 2Β, Βορόκλινη, Λάρνακα 7040, Κύπρος (εφεξής ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και των χρηστών που σχετίζονται με τη χρήση του QUIZ BEAUTY VILL CY (εφεξής ως «Παιχνίδι»). Εάν το Παιχνίδι έχει συγκεκριμένο σύνολο κανόνων, η παρούσα Άδεια Χρήσης θα ισχύει για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Χρήστη στο βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις του δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις ενός τέτοιου συγκεκριμένου εγγράφου.

 

Μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα λήψης/απόκτησης/χρήσης του Παιχνιδιού.

 

Με τη λήψη, την εγκατάσταση ή τη χρήση του Παιχνιδιού με άλλο τρόπο, ο Χρήστης (Α) αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, καθώς και τις προϋποθέσεις άλλων σχετικών συμφωνιών και κανονισμών που διατίθενται στο Παιχνίδι QUIZ BEAUTY VILL CY και εγγυάται ότι θα τα τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του Παιχνιδιού. (Β) αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι έχει αξιολογήσει ανεξάρτητα τη σκοπιμότητα χρήσης του Παιχνιδιού και δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή δήλωση εκτός από όσα ορίζονται ρητά στο παρόν· και (Γ) δηλώνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμα σε θέση να συνάψει συμβάσεις (π.χ. ο Χρήστης έχει συμπληρώσει την ηλικία ικανότητας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία). Εάν ο Χρήστης είναι ανήλικος, θα εξοικειωθεί με αυτήν την Άδεια Χρήσης με τη βοήθεια των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά στους γονείς ή κηδεμόνες να παρακολουθούν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Για την προστασία του απορρήτου των παιδιών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμβουλεύει τους γονείς ή τους κηδεμόνες να ελέγχουν ότι τα παιδιά τους δεν αποκαλύπτουν ποτέ τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες για λόγους ηλικίας και μπορεί να επιτρέψει την εγγραφή για ορισμένες υπηρεσίες με γονική έγκριση όταν είναι ανήλικος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτή απόδειξη της γονικής συναίνεσης για οποιονδήποτε Χρήστη ή δυνητικό Χρήστη που υποπτεύεται ότι είναι ανήλικος. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των Παιχνιδιών από ανηλίκους πρέπει να γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους και οποιαδήποτε χρήση θεωρείται ότι έχει επικυρωθεί από αυτούς.

 

Διαφορετικά, η εγκατάσταση ή άλλη χρήση του Παιχνιδιού απαγορεύεται.

 

Η αναφορά στην παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει επίσης σχετικές συμφωνίες και κανονισμούς που σχετίζονται με το σχετικό Παιχνίδι, και είναι διαθέσιμα στο QUIZ BEAUTY VILL CY και όλες τις σελίδες, προγράμματα, πολιτικές, οδηγίες, προδιαγραφές, εγχειρίδια χρήστη και υποστηρικτικό υλικό που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θέτει στη διάθεση του Χρήστη, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετικά.

 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης κατεβάσει/αγοράσει το Παιχνίδι μέσω οποιασδήποτε Πλατφόρμας Τρίτων, ο Χρήστης αναλαμβάνει να ελέγξει και να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κατόχου της αντίστοιχης πλατφόρμας, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς και μπορεί να προβλέπουν ορισμένα προσθέστε τις τυπικές απαιτήσεις που ισχύουν για τη λήψη του Παιχνιδιού μέσω αυτής της πλατφόρμας, την εγκατάσταση και τη χρήση του.

 

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Σύμβαση, οι ακόλουθοι ορισμοί, όταν γράφονται με κεφαλαία, θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 

Λογαριασμός – προσωπικός λογαριασμός του Χρήστη στο Παιχνίδι.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με έδρα στην οδό Αγ. Λαζάρου 2Β, Βορόκλινη , Λάρνακα, 7040, Κύπρος.

 

Τμήμα πελάτη του Παιχνιδιού – το λογισμικό που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του Χρήστη στο Παιχνίδι, που θα εγκατασταθεί στo έξυπνο τηλέφωνο ή τάμπλετ του Χρήστη. Το τμήμα Client του παιχνιδιού εγκαθίσταται από τον Χρήστη ανεξάρτητα σε έναν έξυπνο τηλέφωνο ή τάμπλετ. Το τμήμα Πελάτη του Παιχνιδιού μπορεί να διανεμηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της, τόσο μέσω Διαδικτύου όσο και σε απτά μέσα. Το τμήμα Πελάτη του Παιχνιδιού που διανέμεται μέσω Διαδικτύου παρέχεται στον Χρήστη δωρεάν, με δικαίωμα αναπαραγωγής, εκτός εάν η παρούσα Συμφωνία προβλέπει διαφορετικά. Αντίγραφα του τμήματος Πελάτη του Παιχνιδιού που διανέμονται σε απτά μέσα μπορούν να παρέχονται στον Χρήστη έναντι χρέωσης.

 

“Σύμβαση» – αυτή η “Σύμβαση» για το Παιχνίδι QUIZ BEAUTY VILL CY, ένα νομικό έγγραφο που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη χρήση του αντίστοιχου Παιχνιδιού και όλων των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη.

 

Κανόνες Παιχνιδιού – ένα νομικό έγγραφο που βρίσκεται στην (https://www.beautifulvillages.com.cy/el/legal/game-rules/) και καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά από τον Χρήστη κατά τη χρήση του Παιχνιδιού.

 

Παιχνίδια – οποιαδήποτε παιχνίδια (εκτός από τον τζόγο) για προσωπικούς υπολογιστές (PC), συσκευές παιχνιδιών και τηλεόρασης Xbox, PlayStation, Nintendo line και παιχνίδια σε κινητές συσκευές, που ανήκουν ή/και διαχειρίζονται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι θυγατρικές της ή/και οι συνεργάτες της, όπως καθορίζεται στη βιτρίνα παιχνιδιών στον Ιστότοπο ή/και στην Πλατφόρμα Τρίτων Μερών (εάν υπάρχει).

 

Υλικά – όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και άλλο υλικό εντός του Παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εμπορικών σημάτων και λογότυπων, οπτικών διεπαφών, γραφικών, σχεδίασης, συλλογής, πληροφοριών, λογισμικού, κώδικα υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα ή του αντικειμενικού κώδικα), του κειμένου, άρθρα, εικόνες, πληροφορίες, δεδομένα, μουσική, αρχεία ήχου, φωτογραφίες, τίτλοι, θέματα, αντικείμενα, χαρακτήρες, ονόματα χαρακτήρων, ιστορίες, διάλογοι, φράσεις αλιείας, έννοιες, έργα τέχνης, κινούμενα σχέδια, οπτικοακουστικά εφέ, μέθοδοι λειτουργίας και τεκμηρίωση .

 

Στοιχεία εντός παιχνιδιού – εικονικά αντικείμενα εντός παιχνιδιού και άλλα αγαθά και σχετικές υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμα για απόκτηση στο Παιχνίδι ή/και στο QUIZ BEAUTY VILL CY.

 

Επικράτεια – περιοχή όπου το Παιχνίδι είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση και άλλη χρήση, όπως καθορίζεται στη βιτρίνα του Παιχνιδιού στον Ιστότοπο ή/και στην Πλατφόρμα Τρίτων (εφόσον το Παιχνίδι προορίζεται  για  συσκευές κινητών).

 

Πλατφόρμα τρίτων – οποιαδήποτε πλατφόρμα που λειτουργεί από τρίτο μέρος όπου ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να κατεβάσει το Παιχνίδι, μεταξύ άλλων, πλατφόρμες για κινητές συσκευές τρίτων, π.χ. πλατφόρμα App Store που λειτουργεί από την Apple ή πλατφόρμα Google Play που λειτουργεί από την Google (εάν το παιχνίδι προορίζεται  για  συσκευές κινητών).

 

Μη αποδεκτό περιεχόμενο -- κάθε είδους περιεχόμενο ή συμπεριφορά σε σχέση με τη χρήση του Παιχνιδιού που είναι είτε παράνομο είτε απαράδεκτο σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ακόλουθων παραδειγμάτων:

 

( i ) εμπλοκή ή συνεισφορά σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή δραστηριότητα που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων·

 

(ii) περιεχόμενο που είναι ή θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί παράνομο, επιβλαβές, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο και απαράδεκτο·

 

(iii) παροχή πληροφοριών που είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς·

 

(iv) αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών ή αποκλειστικών πληροφοριών άλλου Χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή με άλλο τρόπο παραβίαση του απορρήτου άλλου ατόμου·

 

(v) κατάχρηση, παρενόχληση, καταδίωξη, απειλές, φλόγες ή εκφοβισμός οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνωσης·

 

(vi ) βωμολοχίες ή χρήση υποτιμητικής, μεροληπτικής, μίσους ή υπερβολικά παραστατικής γλώσσας·

 

(vii) οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει ανηλίκους·

 

(viii) διάδοση ή υποστήριξη με οποιονδήποτε τρόπο μίσους, μισαλλοδοξίας, διακρίσεων, βλάβης, φυλετικού ή εθνοτικού μίσους, βίας, εγκλήματος ή πολέμου·

 

(ix) προσβλητικό, χυδαίο, σεξουαλικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο·

 

(x) προώθηση της χρήσης αλκοόλ, καπνού ή οποιασδήποτε ναρκωτικής ή παράνομης ουσίας, πυροβόλων όπλων·

 

(xi) μετάδοση ιών λογισμικού, ιού τύπου worm ή οποιουδήποτε άλλου είδους επιβλαβούς λογισμικού·

 

(xii) αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, «άχρηστη αλληλογραφία», «ανεπιθύμητη αλληλογραφία», «αλυσιδωτές επιστολές», «πυραμίδες» ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης·

 

(xiii) πειρατεία·

 

(xiv) παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παράνομη παροχή/αποκάλυψη πληροφοριών (πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, εμπιστευτικές πληροφορίες, άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες ).

 

(xv) άλλο απαράδεκτο περιεχόμενο ή συμπεριφορά.

 

Χρήστης – φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει την ηλικία που του επιτρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να είναι πλήρως υπεύθυνο για τις πράξεις του (πλήρως νομικά ικανό άτομο) και να χρησιμοποιεί το Παιχνίδι και πληροί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν , ή εάν είναι ανήλικος, πληροί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν.

 

Περιεχόμενο χρήστη – τυχόν σχόλια, μηνύματα κειμένου ή φωνητικά μηνύματα, φωτογραφίες, γραφικές εικόνες, βίντεο, ήχους, έργα μουσικής και άλλο υλικό, δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και σύνδεσμοι προς αυτά που ανεβαίνουν, μεταφέρονται, δημοσιεύονται ή διανέμονται με άλλο τρόπο από τον χρήστη σε άλλους Χρήστες ή/και στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τη διάρκεια της χρήσης του Παιχνιδιού (εκτός από τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, τα οποία υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου του QUIZ BEAUTY VILL CY).

 

Ιστοσελίδα – QUIZ BEAUTY VILL CY και όλα τα domain και subdomains των παρακάτω επιπέδων.

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1  Το QUIZ BEAUTY VILL CY (όπου είναι δυνατή η λήψη/απόκτηση/χρήση Παιχνιδιού, δωρεάν ή έναντι πληρωμής) τοποθετώντας συνδέσμους στη διεπαφή λογισμικού προς σχετικούς ιστότοπους (πόρους) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων για λήψη/απόκτηση/ χρήση και/ή πληρωμή για τέτοια Παιχνίδια. Η διαθεσιμότητα των Παιχνιδιών και των λειτουργιών θα διαφέρει από χώρα σε χώρα και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα Παιχνίδια ή οι λειτουργίες στη χώρα του χρήστη.

 

2.2 Οποιαδήποτε χρήση του Παιχνιδιού εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά στην παρούσα “Σύμβαση», χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, απαγορεύεται αυστηρά και ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τους ισχύοντες νόμους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να καταγγείλει την άδεια που χορηγείται στον Χρήστη βάσει του παρόντος ανά πάσα στιγμή, με προηγούμενη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εύλογα θεωρεί ότι: (α) η χρήση του Παιχνιδιού από τον Χρήστη παραβιάζει την παρούσα “Σύμβαση» ή την ισχύουσα νομοθεσία. (β) ο Χρήστης χρησιμοποιεί ή κάνει κακή χρήση του Παιχνιδιού, ή (γ) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει στον Χρήστη το Παιχνίδι για τεχνικούς ή νόμιμους επιχειρηματικούς λόγους.

 

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

3.1 Για να χρησιμοποιήσετε το Παιχνίδι, ο Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στο Facebook για τα Android και στο Facebook και Apple Login για τα Apple.

 

Κατά την συμπλήρωση του Παιχνιδιού, ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής με τα δεδομένα που θεωρεί επαρκή για την αναγνώρισή του στο Παιχνίδι ως μοναδικός χρήστης, εκτός από τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας εγγραφής, η συμπλήρωση των οποίων είναι υποχρεωτικό για τον Χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Παιχνίδι.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι θυγατρικές της ή/και οι συνεργάτες της μπορούν να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Χρήστη για τη δημιουργία Λογαριασμού ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail ή με μήνυμα SMS στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται από τον Χρήστη (δεν ισχύει για τον Λογαριασμό που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

 

3.2 Εάν ο Χρήστης έχει πρόσβαση και λήψη του Παιχνιδιού μέσω Πλατφόρμας Τρίτων, ο Χρήστης ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Παιχνίδι χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης θα αναγνωρίσει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποθήκευση της προόδου του παιχνιδιού του στο Παιχνίδι. Προκειμένου να αποθηκευτεί η πρόοδος του παιχνιδιού του/της, συνιστάται στον Χρήστη να δημιουργήσει έναν λογαριασμό εντός παιχνιδιού ή να επισυνάψει το προφίλ παιχνιδιού του/της στον λογαριασμό του/της στη σχετική Πλατφόρμα Τρίτων , από την οποία ο Χρήστης έχει πρόσβαση στο Παιχνίδι (εάν εφαρμόσιμος).

 

3.3 Ο Λογαριασμός του Χρήστη προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση του/της. Οι Χρήστες ενημερώνονται και αποδέχονται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού τους τεκμαίρεται ότι αποδεικνύουν την ταυτότητά τους. Οι Χρήστες εγγυώνται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Οι Χρήστες αναλαμβάνουν να ενημερώνουν αυτές τις πληροφορίες στον Λογαριασμό τους αμέσως μόλις τροποποιηθούν ώστε να συμμορφώνονται πάντα με αυτά τα κριτήρια. Ο Χρήστης δεν θα κοινοποιήσει τον Λογαριασμό ή τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής του (εάν υπάρχει), ούτε να επιτρέψει σε κανέναν άλλον να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό του ή να κάνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια του Λογαριασμού. Ο Χρήστης θα τηρεί το απόρρητο των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασής του.

 

3.4 Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί ή υποψιαστεί εύλογα οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης του/της, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά και να τροποποιήσει /της σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που το Παιχνίδι έχει τέτοιο λειτουργικό. Ελλείψει τέτοιας άμεσης ειδοποίησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της διαδικασίας παιχνιδιού του Χρήστη.

 

3.5 Απαγορεύεται στον Χρήστη να διανέμει, να χρησιμοποιεί ή να αποκτά σκόπιμα οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχει πρόσβαση στον Λογαριασμό άλλου Χρήστη, καθώς και να διανέμει συνδέσμους προς πόρους τρίτων που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες. Απαγορεύεται η χρήση ή η απόπειρα χρήσης του Λογαριασμού άλλου Χρήστη χωρίς εξουσιοδότηση από αυτόν τον Χρήστη και την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μεταξύ άλλων, η σύνδεση στον Λογαριασμό που έχει εγγραφεί από άλλον Χρήστη σε περίπτωση λήψης τέτοιων πληροφοριών ή με άλλα μέσα.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

4.1. Όλα τα τέλη που καταβάλλονται για το Παιχνίδι (εάν υπάρχουν) δεν επιστρέφονται, εκτός εάν ορίζεται ρητά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι πωλήσεις εντός του παιχνιδιού (αν υπάρχουν) είναι τελικές. Το Παιχνίδια δεν υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν. Με την αγορά του Παιχνιδιού, ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι ( i ) η πρόσβαση του Χρήστη στο Παιχνίδι μπορεί να τερματιστεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και/ή (ii) το Παιχνίδι μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο και ότι τέτοια συμβάντα δεν δημιουργούν το δικαίωμα του Χρήστη να λάβει επιστροφή χρημάτων για τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί για οποιοδήποτε χρησιμοποιημένο ή αχρησιμοποίητο Παιχνίδι.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

5.1 Από τη στιγμή της αποδοχής αυτής της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη από τον Χρήστη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραχωρεί στον Χρήστη μια προσωπική, περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη εκχωρήσιμη και μη μεταβιβάσιμη άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Παιχνιδιού στην Επικράτεια εντός του πεδίου εφαρμογής της λειτουργικότητα και αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση και, σε πλήρη συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση που συνοδεύει ή ενσωματώνεται στο Παιχνίδι.

 

5.2 Ο Χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, στο Παιχνίδι και οποιουδήποτε σχετικού Υλικού) ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και στους συνεργάτες/θυγατρικές της (εφόσον υπάρχουν). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέχονται βάσει του παρόντος αδειοδοτούνται, αλλά δεν πωλούνται. Η άδεια που χορηγείται βάσει του παρόντος δεν εκχωρεί τίτλο ή ιδιοκτησία στο Παιχνίδι.

 

5.3 Ο χρήστης απαγορεύεται ρητά να:

Παραχωρήσει υπάδεια χρήσης, ενοικίασει, μισθώσει, μεταβιβάσει , μεταπωλήσει, δωρήσει, ανταλλάξει, διανέμει ή με άλλο τρόπο χρήσιμοποιήσει το Παιχνίδι ή τα αντίγραφα του και/ή του λογαριασμού του/της, καθώς και να διαδώσει πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση εκτέλεσης των ενεργειών που αναφέρονται παραπάνω από τον Χρήστη ή τυχόν τρίτα μέρη·

αλλάξει, συγχωνεύσει, προσαρμόσει, αποκωδικοποιήσει, αποσυναρμολογήσει, τροποποιήσει, μεταφράσει σε άλλες γλώσσες ή με οποιονδήποτε τρόπο αλλάξει το Παιχνίδι ή οποιοδήποτε από τα στοιχεία του.

δημιουργήσει παράγωγα έργων με βάση το Παιχνίδι.

αφαιρέσει, τροποποιήσει ή αποκρύψει οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις αναγνώρισης προϊόντος, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ειδοποιήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας στο Παιχνίδι.

χρησιμοποιήσει το Παιχνίδι με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να παρέμβει, να διαταράξει, να επηρεάσει αρνητικά ή να εμποδίσει εύλογα άλλους Χρήστες να απολαύσουν πλήρως το Παιχνίδι ή που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει υπερβολικά ή να βλάψει τη λειτουργία του Παιχνιδιού με οποιονδήποτε τρόπο.

χρησιμοποιήσει το Παιχνίδι με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Παιχνιδιού, οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου ή οποιωνδήποτε άλλων κανονισμών και πολιτικών.

χρησιμοποιήσει το Παιχνίδι για οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί ως παραβίαση αυτής της Σύμβασης.

5.4 Κανένα άλλο δικαίωμα για το Παιχνίδι ή τα μέρη του δεν παραχωρούνται στον Χρήστη βάσει του παρόντος, εκτός από τα δικαιώματα που αναφέρονται ρητά στην παρούσα Σύμβαση.

 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

6.1 Με τη μετάδοση ή την υποβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, ο Χρήστης βεβαιώνει, αντιπροσωπεύει και εγγυάται ότι αυτή η μετάδοση ή υποβολή είναι (α) ακριβής και όχι εμπιστευτική. (β) δεν παραβιάζει τους Κανόνες Παιχνιδιού, τους συμβατικούς περιορισμούς, τυχόν ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή δικαιώματα τρίτων και ότι ο Χρήστης έχει άδεια από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, του οποίου τα προσωπικά στοιχεία ή η πνευματική ιδιοκτησία βρίσκονται στο Περιεχόμενο Χρήστη. (γ) τέτοιο περιεχόμενο χρήστη δεν περιέχει ιούς, adware, spyware, worms ή άλλο κακόβουλο κώδικα. (δ) ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε από τις προσωπικές του πληροφορίες εντός αυτού του περιεχομένου θα υφίσταται, ανά πάσα στιγμή, επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τους συνεργάτες/συνεργάτες της σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του QUIZ BEAUTY VILL CY. (ε) ο Χρήστης παραχωρεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στις θυγατρικές της ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο, μεταβιβάσιμο, υπό αδειοδότηση, περιορισμένο δικαίωμα χρήσης αυτού του Περιεχομένου Χρήστη με οποιοδήποτε και κάθε νόμιμο μέσο, μεταξύ άλλων, για αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, διακωδικοποίηση, μετάφραση, μετάδοση, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, διάθεση στο κοινό, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων από αυτό· αυτή η άδεια θα θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όλη τη διάρκεια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του Περιεχομένου Χρήστη αμέσως μόλις ανέβει στο QUIZ BEAUTY VILL CY ή από τη στιγμή που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκτήσει διαφορετικά τέτοια δικαιώματα, μεταξύ άλλων, από τις θυγατρικές της .

 

6.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για δικαιολογημένο λόγο, να ελέγχει, να παρακολουθεί, να απαγορεύει, να επεξεργάζεται, να διαγράφει, να απενεργοποιεί την πρόσβαση ή να καταστήσει μη διαθέσιμο οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη χωρίς προειδοποίηση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη που υποβάλλει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παρακολούθηση του Παιχνιδιού για απαράδεκτο περιεχόμενο ή ανάρμοστη συμπεριφορά των χρηστών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προβαίνει σε προεπιλογή ή δεν παρακολουθεί όλο το Περιεχόμενο Χρήστη.

 

6.3 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η χρήση του Παιχνιδιού γίνεται με δική του ευθύνη. Με τη χρήση του Παιχνιδιού, ο Χρήστης μπορεί να εκτεθεί σε Μη Αποδεκτό Περιεχόμενο άλλων Χρηστών που είναι προσβλητικό, απρεπές ή με άλλο τρόπο που δεν συνάδει με τις προσδοκίες του/της. Ο Χρήστης φέρει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη άλλων Χρηστών που είναι διαθέσιμο σε σχέση με το Παιχνίδι. Κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι εκπρόσωποι ή η τεχνολογία της μπορούν να παρακολουθούν ή/και να καταγράφουν την αλληλεπίδραση του Χρήστη με το Παιχνίδι ή την επικοινωνία με άλλους Χρήστες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μηνυμάτων) όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί το Παιχνίδι. Με τη σύναψη αυτής της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, ο Χρήστης παρέχει την αμετάκλητη συγκατάθεσή του/της για την εν λόγω παρακολούθηση και καταγραφή. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέξει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρακολουθεί το Παιχνίδι, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ωστόσο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή περιορισμένη ευθύνη για το Περιεχόμενο Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη.

 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

7.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προσδιορίσει ανεξάρτητα το γεγονός της παράβασης. Σε περίπτωση παραβίασης της Σύμβασης, μεταξύ άλλων, των Κανόνων Παιχνιδιού από τον Χρήστη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τις ακόλουθες κυρώσεις στον Χρήστη, ανάλογα με την έκταση της παραβίασης που διέπραξε ο χρήστης και τις δυσμενείς επιπτώσεις της η διαδικασία του παιχνιδιού και άλλοι χρήστες:

 

εκδίδει προειδοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

αφαιρεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή παραβιάζει την “Σύμβαση», μεταξύ άλλων, τους Κανόνες Παιχνιδιού.

μετονομάζει, μόνο όπου είναι απαραίτητο ( π.χ. προσβλητικό όνομα), χαρακτήρα του/της, της κοινότητας ή της οργάνωσης των παικτών.

περιορίζει προσωρινά ορισμένες λειτουργίες του Λογαριασμού.

αναστέλει την πρόσβαση στον/τους Λογαριασμό του/της στο σύνολό του·

περιορίζει τη χρήσης παιχνιδιών ή/και φόρουμ πλήρως ή μερικώς·

περιορίζει προσωρινά ή απενεργοποιεί οριστικά την πρόσβαση σε έναν χαρακτήρα ή σε ορισμένες από τις δυνατότητες του·

περιορίζει προσωρινά ή απενεργοποιεί μόνιμα τις υπηρεσίες επικοινωνίας ή/και χρήσης φόρουμ εντός παιχνιδιού·

περιορίζει τον αριθμό των συνδέσεων στον διακομιστή, καθώς και τη διάρκεια κάθε σύνδεσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

αποκλείει διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC ή διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο Παιχνίδι.

διαγράφει τον χαρακτήρα και/ή τον λογαριασμό του/της.

 

7.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να παράσχει στον Χρήστη εξηγήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Σύμβασης Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, μεταξύ άλλων, των Κανόνων Παιχνιδιού που παραβιάστηκαν από τον Χρήστη, με αποτέλεσμα να επιβληθούν οι κυρώσεις από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

7.3 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να καταχωρεί νέους Λογαριασμούς σε περίπτωση παραβίασης της Σύμβασης, μεταξύ άλλων, των Κανόνων Παιχνιδιού από τον Χρήστη. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώσει ότι αυτός ο Χρήστης έχει πολλαπλούς Λογαριασμούς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τις παραπάνω κυρώσεις σε όλους τους Λογαριασμούς αυτού του Χρήστη.

 

8. ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν τις ακόλουθες προφυλάξεις:

 

Αποφύγετε να παίζετε εάν είστε κουρασμένοι ή εάν έχετε έλλειψη ύπνου.

Παίξτε στην σωστή απόσταση από την οθόνη.

Παίξτε σε ένα φωτισμένο δωμάτιο και μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Κάντε διαλείμματα δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) λεπτών κάθε ώρα.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ. (ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΩΝ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΛΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΛΑΜΨΕΙΣ Ή ΕΚΘΕΣΕΙΣ). ΤΕΤΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: ΖΑΛΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΜΥΩΝ, ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΣΠΑΣΜΟΥΣ Ή ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ,  ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΟΥΝ ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ (ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΑ).

 

9. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

9.1 Για τη βελτίωση του Παιχνιδιού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει ενημερώσεις και αλλαγές στο Παιχνίδι, εφόσον η συσκευή του Χρήστη είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, χωρίς ο Χρήστης να χρειάζεται να εγκαταστήσει τις εν λόγω ενημερώσεις και αλλαγές με μη αυτόματο τρόπο. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ορισμένες ενημερώσεις και αλλαγές στο Παιχνίδι ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των απαιτήσεων συστήματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των αναφερόμενων ενημερώσεων και αλλαγών και για να μπορέσει ο Χρήστης να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Παιχνίδι, ο Χρήστης εκφράζει με το παρόν τη συγκατάθεσή του για την εισαγωγή τέτοιων ενημερώσεων και αλλαγών από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι η συσκευή του/της έχει επαρκείς απαιτήσεις συστήματος και μνήμη προκειμένου να χρησιμοποιήσει και να αποθηκεύσει το Παιχνίδι.

 

9.2 Αυτή η  Σύμβαση ισχύει για οποιεσδήποτε αυτόματες ενημερώσεις (προσθήκες, τροποποιήσεις) στο Παιχνίδι που εισάγονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω Διαδικτύου και οι οποίες δεν συνοδεύονται από ξεχωριστή άδεια χρήσης ή άλλη συμφωνία.

 

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ή ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ, Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ:

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΕΝΟ Ή ΑΛΛΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΜΕΡΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

 

ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ:

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (Α) ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, (Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Γ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, (Δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ (ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ) , ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΗ ΚΑΙ/Η (ΣΤ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΟΣΕ Ή ΑΛΛΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΕΓΓΥΗΘΕΙ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΕΝΟ Ή ΑΛΛΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΜΕΡΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ  ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

 

11. ΕΥΘΥΝΗ

ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ή ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ, Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΗ:

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

 

ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΝ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΙΤΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ:  ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ.

 

ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΗ:

 

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΙ  Ή ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΧΑΜΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΑΥΤΗ Η ΖΗΜΙΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΜΕΝΗ Ή ΟΧΙ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΤΟ INTERNET ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ή ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

 

ΕΑΝ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ.

 

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

12.1 Οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο http://www.anetel.com

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται πολύ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου θα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται ως μέρος της παροχής της υπηρεσίας καταγράφονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

Προκειμένου να ασκήσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματά του, ο Χρήστης πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας και να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ γραπτώς στη διεύθυνση Αγ. Λαζάρου 2Β, Βορόκλινη, Λάρνακα 7040, Κύπρος. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

12.2 Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να είναι ακριβείς.

 

Παρόλο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών δεδομένων και έχει εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει και να μπορέσει να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων, ο χρήστης κατανοεί ότι δεν τα μέτρα ασφαλείας είναι τέλεια και ότι μπορούν να παρακαμφθούν.

 

12.3 Ο Χρήστης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι, ακόμη και μετά τη διαγραφή των δεδομένων και του Περιεχομένου Χρήστη που παρέχεται από τον Χρήστη, αυτά τα δεδομένα ή το Περιεχόμενο Χρήστη μπορεί να παραμείνουν προσβάσιμα στην κρυφή μνήμη ή στα αρχεία Ιστού, καθώς και στα αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης και μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμο σε άλλα άτομα εάν άλλοι Χρήστες έχουν αντιγράψει και αποθηκεύσει τα δεδομένα του Χρήστη ή το Περιεχόμενο Χρήστη.

 

12.4 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να ελέγξει τις ενέργειες άλλων Χρηστών με τους οποίους ο Χρήστης θέλει να μοιραστεί τα δεδομένα του λογαριασμού του (σύνδεση και κωδικός πρόσβασης). Επομένως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύει ο Χρήστης στο Παιχνίδι δεν θα είναι διαθέσιμο για προβολή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

 

12.5 Για τον σκοπό της βελτίωσης του συστήματος ανίχνευσης και της εξάλειψης δυσλειτουργιών και σφαλμάτων στο Παιχνίδι, καθώς και για τον εντοπισμό της χρήσης πόρων λογισμικού τρίτων που επηρεάζουν τη διαδικασία του παιχνιδιού, ο Χρήστης επιτρέπει και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα αυτόματης συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας , υποβάλετε σε τρίτους για την επίτευξη τέτοιων σκοπών, περιοχές μνήμης τυχαίας πρόσβασης υπολογιστή που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη ταυτόχρονα με την έναρξη ή/και τη λειτουργία του Παιχνιδιού, καθώς και τα ακόλουθα δεδομένα: (α) πληροφορίες λογισμικού που είναι εγκατεστημένες στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης, dxdiag ; (β) στιγμιότυπα οθόνης κατά τη διαδικασία παιχνιδιού του Χρήστη, (γ) πληροφορίες υπολογιστή του Χρήστη, τα βασικά χαρακτηριστικά και παραμέτρους του και (δ) λίστα dll που συνδέεται με τη διαδικασία λειτουργίας του Παιχνιδιού στον προσωπικό υπολογιστή του Χρήστη, τις εκδόσεις και τα αθροίσματα ελέγχου. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες του Χρήστη που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α)-(δ) του παρόντος θα είναι πλήρως ανώνυμες.

 

12.6 Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τους συνεργάτες/συνεργάτες της σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του QUIZ BEAUTY VILL CY που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.beautifulvillages.com.cy/el/legal/gdpr/.

 

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα Άδεια Χρήσης διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 524/2013/ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στους καταναλωτές μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. ΔΙΑΦΟΡΑ

14.1 Αυτή η Σύμβαση ισχύει από τη στιγμή που ο Χρήστης πραγματοποιεί για πρώτη φορά λήψη, εγκατάσταση ή άλλη χρήση του Παιχνιδιού και θα διαρκέσει έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με το παρόν. Ο Χρήστης μπορεί να τερματίσει αυτήν την Άδεια Χρήσης ανά πάσα στιγμή με την απεγκατάσταση του Παιχνιδιού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τερματίσει την παρούσα Άδεια Χρήσης ειδοποιώντας τον Χρήστη για τον τερματισμό με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Χρήστης θα απεγκαταστήσει αμέσως το Παιχνίδι.

 

14.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να τροποποιήσει τις λειτουργίες και το ενημερωτικό περιεχόμενο του Παιχνιδιού, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό Υλικό, ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση της. Σε περίπτωση που αυτό θα προκαλούσε μείωση των δικαιωμάτων του Χρήστη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ειδοποιήσει τους Χρήστες για μια τέτοια αλλαγή, οπότε ο ειδοποιημένος Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την Σύμβαση.

 

14.3 Εκτός εάν μια τέτοια εκχώρηση είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση των δικαιωμάτων του Χρήστη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή να εκχωρήσει ή/και να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος με προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Χρήστη βάσει του παρόντος είναι προσωπικά και δεν υπόκεινται σε εκχώρηση.

 

14.4 Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Σύμβασης, οι Ενότητες 10, 11, 12, 13 και 14 παραμένουν σε ισχύ.

 

14.5 Αυτή η Σύμβαση συνιστά πλήρη συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με τη χρήση του Παιχνιδιού από τον Χρήστη και υποκαθιστά τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες προφορικές και γραπτές συμφωνίες σχετικά με τη χρήση του Παιχνιδιού από τον Χρήστη.

 

14.6 Οι Κανόνες Παιχνιδιού του QUIZ BEAUTY VILL CY ισχύουν για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Χρήστη σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση στο βαθμό που αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις μην έρχεται σε αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Οι λέξεις με κεφαλαία που δεν ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση θα έχουν την έννοια που τους ορίζεται στους Κανόνες Παιχνιδιού του QUIZ BEAUTY VILL CY.

 

14.7 Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Σύμβασης είναι ή καταστεί παράνομη ή μη εκτελεστή, αυτή η διάταξη θα επιβληθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και/ή θα τροποποιηθεί για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα το αποτέλεσμα του αρχικού όρου και οι υπόλοιπες διατάξεις αυτής της Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

 

14.8 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης θα κοινοποιείται στους Χρήστες. Ο Χρήστης δεσμεύεται να ελέγχει ανεξάρτητα την Σύμβαση σε σχέση με την τροποποίηση. Εάν δεν συμφωνεί, ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του Λογαριασμού του/της.

 

14.9 Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους αυτής της Σύμβασης, μεταξύ άλλων, τους Κανόνες Παιχνιδιού ενημερώνοντας την Σύμβαση. Η αναθεωρημένη Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Συνιστάται στον Χρήστη να ελέγχει περιοδικά τον παραπάνω ιστότοπο για ειδοποιήσεις σχετικά με τέτοιες αναθεωρήσεις. Η αποτυχία του Χρήστη να προβεί σε ενέργειες εξοικείωσης δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του χρήστη και την αδυναμία του Χρήστη να τηρήσει τους περιορισμούς που καθορίζονται στο παρόν. Η συνεχής χρήση του Παιχνιδιού από τον Χρήστη θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή τυχόν αναθεωρημένων όρων.

 

14.10 Για θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση αυτής της “Σύμβαση» και/ή τη χρήση του Παιχνιδιού, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  info@beautyfulvillages.com.cy.

 

Η Apple δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στον διαγωνισμό ή στις κληρώσεις αυτής της εφαρμογής

Η Apple δεν είναι χορηγός αυτής της εφαρμογής