Έργο Διατοπικής Συνεργασίας «Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 4 – LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα του Μέτρου 4.2, υλοποιείται το Έργο Διατοπικής Συνεργασίας «Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου». Το Έργο έχει ως βασική επιδίωξη την αξιοποίηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιλέξιμων μειονεκτικών περιοχών της Κύπρου, όπως αυτές ορίζονται μέσα από το ΠΑΑ 2007-13, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν από την φύση της τοποθεσίας τους και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από τη φύση των περιοχών αυτών και να αναδειχθούν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των μειονεκτικών περιοχών, που υστερούν σε τουριστική ανάπτυξη – της μορφής του μαζικού τουρισμού – και η ανάδειξή τους ως ελκυστικούς τόπους διαβίωσης και εργασίας.

Have a question or need help before your Cyprus trip?