Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013

Τα Τοπικά Προγράμματα του Άξονα 4 – LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) συνιστούν νόμιμη κοινή δομή, το καταστατικό των οποίων διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δημοσίων κονδυλίων.

Εγκεκριμένες ΟΤΔ από το Τμήμα Γεωργίας, κάτω από το ΠΑΑ 2007-2013, αποτελούν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού.

Οι ΟΤΔ:

  • Έχουν σχεδιάσει και εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, η οποία:

-αφορά συγκεκριμένη περιοχή,

-χαρακτηρίζεται από πολυτομεακό σχεδιασμό και λαμβάνει υπόψη της την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας και

-εφαρμόζει προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με συμμετοχή των εταίρων στη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

  • Αποτελούν εταιρική σχέση που αντιπροσωπεύει φορείς από τους διάφορους τοπικής βάσης κοινωνικοοικονομικούς τομείς της περιοχής αναφοράς τους.
  • Έχουν καθορίσει επίπεδο λήψης αποφάσεων στο οποίο οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης.
  • Έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
  • Διαθέτουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων, κατάλληλο και ικανo επιστημονικό προσωπικό, ειδικοτήτων αντίστοιχων με τη φύση των έργων και δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματός τους, καθώς και επαρκές διοικητικό προσωπικό.