Περιγραφή ΟΤΔ Λεμεσού

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛτΔ με διακριτικό τίτλο ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ, ιδρύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2005, από τις 12 Κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου  με αφορμή το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER, σε τοπικό επίπεδο. Έκτοτε μέσα από συνεχείς αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία διεύρυνε συστηματικά την εταιρική σχέση ώστε να συμπεριλάβει όσον το δυνατόν περισσότερους φορείς της Επαρχίας Λεμεσού.  Σκοπός της ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Λεμεσού μέσω της συμβολής της στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, της εισαγωγής της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, της εισαγωγής και διεύρυνσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της υποστήριξης και ανάπτυξης νέων συλλογικών δομών και της κοινωνικής ανάπτυξης

Στην παρούσα φάση στην ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ συμμετέχουν 55 Κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού και ο Δήμος Γερμασόγειας, καθώς επίσης και αριθμός συλλογικών, κοινωνικών & χρηματοπιστωτικών φορέων όπως το Ε.Β.ΕΛ Λεμεσού, η Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού, η Σ.Π.Ε. Κουρίου και η Σ.Π.Ε. Ημιορεινής Λεμεσού. Η λειτουργία της ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ  διέπεται από το Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Διά Μετοχών και είναι εγγεγραμμένη στο Έφορο Εταιρειών με αρ. Εγγραφής ΗΕ 116991.

Σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί ότι η ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ είναι εγκριμένη πλέον ως Ομάδα Τοπικής Δράσης από το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με συνολικό προϋπολογισμό που φθάνει τα 3 εκ. ευρώ. Ήδη έχουν προκηρυχθεί τα πρώτα μέτρα και υπολογίζεται ότι θα απορροφηθεί όλος ο προϋπολογισμός.

 Στοιχειά Επικοινωνίας

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού Λτδ

Τηλ:25760111 Fax:25760303

Ναυπλίου 13, Απαισιώτης Κώρτ, 4ος όροφος, Γραφ. 401

3025 Λεμεσος, Κύπρος

e-mail: info@anelem.com.cy